ການໄດ້ຮັບກຽດນິຍົມ

2015 ຜູ້ສະຫນອງທີ່ດີເລີດ

2016 ຜູ້ສະຫນອງທີ່ດີເລີດ

2017 ຜູ້ສະຫນອງທີ່ດີເລີດ

1662532419541

1662532317662

1662532369448

1662532391396(1)

1662532408920

1662532431329

1662532441726

1662532453278

1662532462679